SİYONİZM

Siyonizm’in Tanımı 

Siyonizm, Kudüs’teki Siyon (Zion) dağının isminden türetilmiş bir kelimedir.

Siyonizm; Yahudilerin “dünya krallığı kurma” ideali/hayali/ülküsüdür. Siyonizm; Yahudi ırkçılığına dayanan ve çoğunlukla laik, ateist, seküler anlayışı kabul eden Yahudilerin oluşturduğu siyasi bir harekettir.

Siyonizm; ilk aşamada Filistin’de Yahudiler için bir devlet kurmayı daha sonrasında ise bütün dünyaya egemen olmayı (Dünya krallığını) hedeflemiştir.

Siyonizm Fikri Temelleri

Yahudi din adamları tarafından, aslı bozularak değiştirilmiş/muharref Tevrat’a göre Yahudilerin dünyaya yönelik iki önemli inancı vardır.

Birincisi; Yahudilerin tanrısı Yahovaya göre “yeryüzünde devlet kurmak, mülk edinmek, hürriyet/özgürlük sahibi olmak sadece tanrı Yahova’nın oğullarının yani Yahudilerin hakkıdır. Yahudi olmayanlar yani “Gohimler” için bu haklar söz konusu olamaz.”

İkincisi; Tanrı Yehova’nın oğulları, yani İsrailoğulları tarafından Sion’da dünya krallığı kurulacak ve doğuştan günahkâr olan diğer milletler bu krallığa mecburen boyun eğerek secdeye kapanacaklar.

Yahudilerin muharref din anlayışına göre şu sonuç ortaya çıkıyor; “Yehova’nın oğullarına yani İsrailoğullarına ait olan yeryüzünü, Âdem’in oğulları işgal etmiş ve gayri meşru bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu sebeple Yahudi olmayanların elindeki mal, toprak, servet, iktidar İsrailoğullarının tanrısı Yehova’nın mirasından çalınmıştır. Dolayısıyla Âdemoğullarının yani onlara göre yahudierin dışında kalan tüm milletlerin gaspettikleri bu mülkler geri alınmalıdır.” Her Yahudi çocuğu bu inançla büyütülür.

İşte Yahudilerin bu temel inancı, zaman içerisinde adına Siyonizm denilen ırkçı ve siyasal bir hareketi doğurmuştur.

Tarihte Kurulan Siyonist Örgütler

Uluslararası Siyonizm’in hem tarihî hem fikrî hem de siyasal kökleri vardır.

Siyon kelimesi ilk olarak, Ahd-i Kadim’de, krallığını M.Ö. 1000-960 yılları arasında kurmuş olan Hz. Davud’un krallığa geçmesi dolayısıyla zikredilmektedir.

Tarihte kurulmuş birçok Siyonist örgüt olmakla beraber öne çıkanlardan bazıları şunlardır:

 1. Mukabiiri Hareketi: M.Ö. 586-538’de Babil sürgününden, Perslerin yardımıyla Filistin’e tekrar dönüşün hemen akabinde görülen bu hareketin ilk hedefi; Siyon’a geri dönüp Süleyman heykelini yeniden inşa etmektir. Yani bu idealin fikrî alt yapısının 2500 yıllık tarihi bir geçmişi vardır.
 2. Barcuhaba Hareketi: M.S. 118-138 arasında yaşayan bu Yahudi, Yahudilerin ruhundaki gayreti harekete geçirmiş, onları Filistin’de toplanmaya ve orada bir Yahudi Devleti kurmaya teşvik etmiştir.
 3. 3. Kiritli Mozes’in Hareketi: Bu hareket de Barcuhaba hareketine benzer bir hareketti.

Babil Sürgünü (Ara Dönem)

Yahuda Krallığı’nın Babilliler tarafından yıkılması sonucu Yahudilerin Babil’e sürgüne gönderilmesi olayıdır. Bu sürgün dönemi M.Ö 538 yılında Babil’in Persler tarafından alınmasına kadar sürmüştür. Pers Kralı Büyük Kuroş Yahudilerin tekrar Filistin’e dönmelerine izin vermiştir. Bu sürgün dönemi bazı tarihçilere göre 60 yıl bazı tarihçilere göre ise 48 yıl sürmüştür. Yahudilerin darmadağın olmalarından dolayı Yahudi çalışma ve faaliyetlerindeki donukluk dönemine “ara dönem”de denmiştir. Fakat bununla birlikte Yahudilerin sürgünde oldukları dönemde ulusal şuurları hiçbir şekilde zayıflamamış, aynı şiddetiyle varlığını devam ettirmiştir.

 1. David Ruben’in ve onun öğrencisi Solomon Moloh’un (1501-1532) Hareketi: Bu hareketin önderleri; Filistin’de İsrail Krallığı’nı kurmak için buraya dönmenin zorunlu olduğuna Yahudileri ikna ve teşvik etmiştir.
 2. İsrailoğlu Menşa (1604-1657) Hareketi: Yani bundan 400 yıl önce kurulan bir harekettir. Siyonizm’in planlarını belli bir istikamete yönlendiren ve Siyonist hedeflerin gerçekleştirilmesinde İngiltere’yi kullanma esası üzerine odaklaşan ilk çekirdek harekettir.
 3. Sabetay Sevi (1626-1676) Hareketi: Kendisinin Yahudilerin kurtarıcısı Mesih olduğunu ileri süren Sabetay Sevi, Yahudilerin Filistin’e dönme umutlarını yeşertmekle kalmamış bizzat Yahudilerin Filistin’e dönme hazırlıklarını başlatmıştır.
 4. B’NA Örgütü: İlk modern Siyonist teşkilat kabul edilen bu örgüt; 1843 yılında 12 Alman Yahudi’si tarafından Amerika’nın New York şehrinde kuruldu. Bu Siyonist örgüt günümüzde de Amerika’daki en güçlü Siyonist örgüttür. Filistin’de ilk şubesini 1888 de açmıştır.
 5. Yahudi Birliği Örgütü: 1860 yılında Fransız Yahudileri tarafından kurulmuş bu örgüt; Yahudilik eğitimi ve sağlık çalışmaları yapıyor gözüküyordu.
 6. Sion Âşıkları Örgütü: 1882 yılında Rusya’da kuruldu. Örgütün kurucusu Leo Pinsker’dir. Aslında bu kişi Siyonizm felsefesinin kurucusudur. Leo Pinsker Siyonizm’e bir usul getirdi. Theodore Herzl ise bu usulü pratik etti.
 7. Poale Zion Örgütü: 1947 yılında Rusya’da kurulmuştur. Korsan İsrail’in ilk cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı bu örgütten yetişmiştir.
 8. 11. Rothshild’in ve Musa Montofiyori’nin liderlik ettiği finans sahiplerinin Hareketi: Bu hareket Filistin topraklarını ele geçirmek sonra da bir Yahudi devleti kurmak için ilk adım olarak Filistin’de Yahudi kolonilerinin kurulmasını hedefleyen bir hareketti.

Bu saydıklarımızın dışında da küçüklü büyüklü pek çok Siyonist hareket ve örgütler kurulmuştur.

Siyonist Yahudilerin Genel Düşünceleri/ İnançları

Siyonizm hareketinin içinde yer alan önder kadroların çoğunluğu her ne kadar ateist veya dindarlıktan uzak olsalar da dünya hedefleri noktasında fikir ve inançlarını Yahudilerin tahrif etmiş oldukları kutsal kitaplardan almaktadırlar. Genel inanç ve düşünceleri şunlardır:

 1. Siyonizm, bütün dünya Yahudilerini İsrail vatandaşı sayarak onları tek bir vatandaşlığın üyeleri olarak kabul etmektedir.
 2. Siyonizm, Yahudilerin ilahı Yehova’nın Yahudilere vaat ettiği şekilde dünyaya egemen olmayı hedeflemektedir. Bunun için kalkış noktası olarak da Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar uzanan vaat edilmiş topraklar üzerinde krallıklarını kurmayı kabul etmektedir.

Bugünkü İsrail bayrağındaki iki mavi çizgi Nil ve Fırat Nehirlerinin arasını temsil eder. Tevrat’ta şu cümle geçer “İki nehrin arasını alacaksın. Burada yaşayan 7 kavmi yok edeceksin. Acımayacaksın. Nefes alan hiçbir canlı bırakmayacaksın.”[1]

Yahudi’nin bu inancı ve gücü var olduğu müddetçe ne Mısır, ne Libya, ne Irak, ne Suriye, ne de Türkiye’deki sıkıntılar, karışıklıklar, fitneler, savaşlar asla bitmeyecek. Ne zaman ki korsan İsrail yıkılır ve Yahudilerin güçleri dağılır, işte o zaman yeryüzü rahat bir nefes alabilir.

 1. Siyonist Yahudiler de dindar Yahudiler gibi diğer bütün halkların kendilerine hizmetçi olmaları gerektiğine inanırlar.
 2. Dünyaya egemen olmanın en doğru yolunun korku salmak ve terör temeline dayalı bir yönetim kurmak olduğu görüşündedirler.
 3. Büyük kitlelere egemen olabilmek için siyasal özgürlüğün kullanılmasına çağırırlar ve derler ki: “Onların tuzaklarımıza düşmelerini sağlayacak yiyeceği onlara nasıl sunacağımızı bilmemiz gerekir.”
 4. Siyonist Yahudiler, egemenliğin dine ait olduğu dönemin sona erdiğine inanırlar. Egemenliğin artık yalnızca altın/ekonomik güçle sağlanacağına ve bundan dolayı da dünyaya egemen olmalarının kolaylaşması için her bir yolla altının/ekonominin kendi ellerinde toplanmasının kaçınılmaz olduğunu söylerler.
 5. Siyasetin ahlakın zıddı olduğu, bundan dolayı da hilekârlığın ve riyakârlığın siyasette kaçınılmaz olduğu görüşündedirler. Onlara göre, erdemler ve doğruluk; siyaset örfünde ahlaki düşüklüklerdir.

Theodor Herzl

1948 de Filistin’de kurulan korsan İsrail’den bahsederken onun görünen lideri ve önderi Theodore Herzl’den bahsetmemek mümkün değil. Theodor Herzl; Filistin’de Yahudi devleti kurma inancının organizasyonunu gerçekleştirmiş ve somut projeler ortaya koymuştur. Bu bakımdan bugünkü korsan İsrail’in kurucusu kabul edilir.

Fakat burada şunu hatırlatmakta fayda var; Modern Siyonizm’in teorisyeni, Leo Pinsker’dir. Organizatörü Theodor Herzl, uygulayıcısı ise Waizmann’dır.

Bahsetmiş olduğumuz gibi farklı Siyonist teşkilatları tek çatı altında birleştiren (organize eden) kişi Theodore Herzl’dir. 1860 yılında Macaristan’da doğmuş, Avusturya’da yaşamına devam etmiştir. Daha sonra Fransa’da o günün tanınmış gazetelerinden (NeueFreie Presse)in Paris Temsilciliği’ne atanmıştır.

Ailesi dindar bir Yahudi olmasına rağmen kendisi dinsizdi. Allah’a ya da tanrıya veya Yahudilerin milli tanrısı Yahova’ya inanmazdı. Dinî kitaplara sadece kendi güç politikasını destekledikleri ölçüde yakınlık gösteriyordu. Yani dinî metinleri, sadece milliyetçi Siyonist ideallerin gerçekleşmesi için basamak olarak kullanıyordu.

Theodore Herzl’e göre Siyonist ideallerin gerçekleşebilmesi için iki mühim teşkilatın muhakkak kurulması gerekiyordu.

Bu teşkilatlardan birisi, Yahudi Cemiyeti Teşkilatı’dır. Bu teşkilat Yahudi âlemi adına bir hükümet gibi yürütme yetkisini kullanacaktı. Yani dünyada yaşayan tüm Yahudileri temsil eden ve onlar adına karar verip Yahudi çıkarlarını ve geleceğini kurumak hususunda yetkili bir teşkilat.

İkinci olarak kurulması gereken teşkilat ise Yahudilerin Filistin’e dönüşlerini sağlayabilmek için gerekli olan maddi külfeti üstlenebilecek ticari bir şirket.

Birinci Sion Kongresi

Theodore Herzl’in en büyük başarısı istisnalar hariç birçok Siyonist örgütü tek çatı altında birleştirmesi olmuştur. Bu örgütün adı; Dünya Siyonist Hareketiydi. Bu çatı örgüt ilk toplantısını 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde yaptı. Bu toplantı; “Birinci Dünya Siyonist Kongresi” olarak isimlendirilir. Bu kongreye 17 ülkeden 240 seçkin ve etkin Yahudi katılmıştır. Bu kongrede Theodore Herzl; “Yahudilerin sığınabilecekleri bir vatanın temel taşını atmak için burada toplandıklarını” açıklamıştır.

Böylece Basel’deki birinci Sion Konferansı, Dünya Siyonist Örgütü’nü doğuran en büyük aşama olmuştur. Bu kongrenin bitiminde Theodore Herzl hatıra defterine şunları yazar; “Ben Basel’de Yahudi Devleti’ni kurdum. Şimdi bunları söylersem herkes bana gülecektir. Ama belki 5 yıl belki 50 yıl içerisinde Yahudi devletinin kuruluşunu herkes görecektir.”

Siyonist Kongreler Ne Zamana Kadar Toplandı?

1897 de başlayan Siyonist kongreler, 2. Dünya savaşına kadar Avrupa’da devam etti. 1951 yılında ilk kez Kudüs’te toplandı. Dünya Siyonist hareketinin liderliği Amerika Siyonist organizasyonuna devredildi. Günümüzde bu kongreler halen devam etmektedir.

Siyonistlerin Yol Haritası; Protokoller 

1897 yılında Basel’de toplanan Dünya Siyonist Kongresinde; ilk aşamada Filistin’de devlet kurmak ve daha sonra dünya krallığına yürümek için takip edilmesi gereken plan ve yöntemler maddeler halinde özetlenmiştir. Bu maddelere protokoller de denir. Bu anlamda protokollere; Filistin’de devlete, yeryüzünde ise dünya krallığına giden yol haritası da denilebilir.

“Dünya Krallığının Yol Haritası” denilen bu çalışma aslında o yıllarda yapılmış bir çalışma değildir. Bu planlamaların Birinci Dünya Siyonist Kongresi’nden takriben 30 yıl önce yani 1867’de genel hatlarıyla çerçevesi çizilmiştir.

Yahudilerin dünya krallığını kurma yolundaki hedef ve planlarının içerisinden seçtiğimiz bazı maddeleri sizlerle paylaşmadan önce şu hususu tekrar hatırlatmak isteriz. 120 yıl önce İsviçre’nin Basel kentinde yapılan kongrede ortaya koyulan bu hedeflerin fikrî kökleri 2500 yıl öncesine dayanmaktadır.  

[1]. Tesniye bab 7, ayet 1, 2. / Tesniye bab 20. ayet 16.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.